EDUCAŢIA DESCHISĂ ÎN MOLDOVA: AICI ŞI ACUM

 

Dezvoltarea rapidă a TIC oferă în mod constant noi oportunităţi şi noi provocări pentru toate sferele activităţii umane. Educaţia nu este o excepţie, integrarea TIC în acest domeniu fiind o provocare globală. Totuşi, chestiunea accesului este deocamdată pe agenda zilei şi este strîns legată de acoperirea financiară. Există numeroase exemple care relevă faptul că noile tehnologii contribuie, prin costurile lor ridicate, la sporirea decalajului dintre săraci şi bogaţi, dintre rural şi urban, dintre centru şi periferii etc. Unul dintre răspunsurile cele mai recente şi mai promiţătoare la problema dată este educaţia deschisă, inclusiv accesul la resursele educaţionale deschise (RED), care presupune acces deschis şi egal la educaţie, resurse deschise, competenţe digitale pentru profesori şi elevi, precum şi transparenţă şi integritate în şcoli. Conceptul de resurse educaţionale deschise este unul dintre rezultatele evoluţiei fireşti a interacţiunii dintre cele două ramuri – educaţie şi TIC. Conform definiţiei propuse de UNESCO în anul 2002, RED sînt resurse educaţionale care pot fi utilizate şi reutilizate în mod liber, fără restricţii tehnologice, juridice şi costuri, de oricine. Folosirea acestora în realizarea de programe publice constituie unul dintre principiile de bază ale bunei guvernări: ceea ce este produs pe bani publici ar trebui să fie disponibil publicului gratuit.

Actualmente, Republica Moldova desfăşoară o reformă ambiţioasă şi cuprinzătoare în educaţie (Strategia Educaţia 2020, Codul Educaţiei etc.), inclusiv cu sprijin internaţional, ceea ce accentuează relevanţa competenţelor digitale şi a TIC în domeniu (Strategia Educaţia 2020, Obiectivul 5: pentru a mări eficienţa sistemului educaţional, extinderea şi diversificarea serviciilor educaţionale prin dezvoltarea oportunităţilor oferite de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor). La noi, activitatea de producere a RED este în stadiu incipient, dar există importante oportunităţi pentru viitor.

În acest context, Centrul Educațional PRO DIDACTICA, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Institutul pentru o Societate Deschisă, în cooperare cu Programul de Sprijinire a Educaţiei al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă, implementează proiectul Educaţia Deschisă în Moldova: Aici şi Acum, în perioada noiembrie 2015 – iulie 2016.

Scopul proiectului rezidă în a promova: (1) accesul publicului interesat (cadre didactice, cercetători etc.) la finanţare transparentă pentru crearea de RED şi (2) conceptul de resurse educaţionale deschise, prin conştientizare, susţinere, inițiere de parteneriat, ceea ce poate duce la asigurarea accesului la educaţie de calitate pentru toţi. Printre beneficiarii acțiunii se numără elevi, cadre didactice, instituţii, părinţi, studenţi, actori politici, instituţii publice, ONG-uri etc.

Obiectivele specifice:

  • Introducerea conceptului RED pe agenda publică
  • Facilitarea creării unei coaliţii RED în Republica Moldova
  • Iniţierea campaniei de promovare a unor modificări în documentele reglatorii, importante pentru implementarea RED la nivel de politici publice

Activităţile principale şi rezultatele aşteptate:

  • Elaborarea de baze de date RED şi lansarea lor, inclusiv on-line
  • Crearea unei coaliţii funcţionale RED în Republica Moldova
  • Identificarea părţilor interesate (stakeholderilor) în promovarea şi implementarea RED
  • Lansarea unui concurs al celor mai bune resurse educaţionale deschise
  • Organizarea unor mese rotunde şi întruniri sistematice în vederea promovării RED

Beneficiarii proiectului: elevi, profesori, părinţi, şcoli, instituţii publice, actori politici, ONG-uri etc.

Impactul (şi durabilitatea) proiectului: Reforma educaţiei este o prioritate naţională reflectată în mai multe documente de politici ale Republicii Moldova, inclusiv în Strategia Moldova 2020. Proiectul de faţă este în conformitate cu reformele educaţionale, abordarea conceptului RED determinînd un acces mai bun la o educaţie deschisă. Impactul aşteptat este dezvoltarea practicilor utilizării şi producerii RED în Republica Moldova, cu scopul de a include RED în politicile educaţionale existente şi viitoare.

Coordonator: Valeriu Gorincioi